Wyprawka szkolna 2014

Categories: | Author: Artur Bartczak | Posted: 2014-08-06 | Views: 921

Wyprawka 2014

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2014 będzie realizowany Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna 2014”. Tym razem pomoc skierowana jest dla uczniów:

 

   

   

 • klas II-III i VI szkoły podstawowej,
 • klas II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego,
 • klas III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej


oraz dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe , z ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami). Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. Natomiast w przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego pomoc może zostać udzielona w przypadkach: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Jednak liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc poza kryterium dochodowym , nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów w klasach ww. wymienionych. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015 w terminie, który zostanie opublikowany w sierpniu 2014 roku. Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenie, uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów dydaktycznych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.
W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

 

 1. imię i nazwisko ucznia,
 2. klasa do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015,
 3. adres szkoły,
 4. wykaz zakupionych podręczników,
 5. kwota zakupu,
 6. data zakupu,
 7. czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.


Realizacja zwrotu wnioskodawcom kosztu zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych – przewidziana jest najpóźniej do 17 listopada 2014 r.